Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu! Çay atıklarından çay elde edenlere 400 bin lira ceza verilecek

Bembeyaz Parti Rize Milletvekili Yaşamsal Yazıcı’nın ilk imzacısı oldukları Çay Kanunu Önerisi, Meclis’e geldi. Öneriye gore, çay ziraat yerleri, Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca belirlenecek; bu meydanlar haricinde çay tarımı yapılamayacak.

Çay ziraat alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar, öncesinden ruhsatname almak zorunda olması bekleniyor. Çay bahçelerinden, ruhsatsız dikilen yada ruhsatlandırmada aranan koşulları taşımayanlar, harcamaları sorumlusuna ilişik olmak suretiyle Bakanlık tarafınca söktürülecek. Çay tarımı, bizzat namına düzenlenen çay bahçesi ruhsatnamesine haiz, hakiki yada tüzel kişiliğe sahip yaş çay üreticileri tarafınca yapılacak yada yaptırılacak. Yaş çay üreticileri, bakanlık kurumunun alakalı kayıt sistemine kayıtlı olmak ve üretimde bulunmuş olduğu sürece kayıtlarını güncellemek zorunda olması bekleniyor.

Bakanlık, verimden düşmüş çaylıkların yenilenmesi amacıyla, çağıl ve tekniğine olumlu çay bahçelerinin oluşturulmasını teşvik edecek. Gerek olduğunda yenilenecek çay bahçeleri, Bakanlık tarafınca belirlenecek ve duyuru edilecek.
Çay bahçelerindeki tarımsal faaliyetler, organik kaynakların sakınması, ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğin tesis edilmesi ve muteber yapıt arzının temini amacıyla tekniğine olumlu bir halde yürütülecek.
Bakanlık, çay bahçelerinin en az büyüklüklerini, bahçe tesisinde kullanılabilecek üretim materyallerini, bakım, budama, hasat, taşıma ve depolama işlemlerini, olumlu gübre ve gübreleme teknikleri ile toprak düzenleyicilerini ve nebat koruma ürünlerini belirleyerek duyuru edecek. Organik çay tarımı icra eden çay bahçelerini negatif etkileyecek tarımsal faaliyetlere izin verilmeyecek. Gerek olduğunda Bakanlık, organik çay tarımını negatif etkileyecek mesafelerdeki çaylık alanlarda kimyevi gübre ve nebat koruma ürünlerinin kullanımını sınırlandırabilecek.

Hakiki ve tüzel insanlar, lüzumlu izinlerini almak kaydıyla kuru çay üreten işletmeler kurabilecek. Bakanlık, kuru çay üreten işletmelerin ham nesne teminini ve pazarlama yöntemlerini dikkate alarak, işletmeleri müracaatları halinde A, B ve C lisanslı işletmeler olarak gruplandırılacak. A lisanslı işletme “Yaş çay yaprağını işleyerek kuru çay yapıtları elde edebilen ve bu tarz şeyleri dökme çay olarak borsada satabilen, bizzat oluşturduğu yada satın almış olduğu kuru çay ürünlerini bizzat paketleme tesislerinde paketleyip tüketiciye talep edebilen ve bizzat adına tescilli yapıt markası olduğuna ilişkin logo tescil belgesi mevcut olan hakiki ya da tüzel bireylere ilişik kuru çay işletmelerini”; B lisanslı işletme “Yaş çay yaprağını işleyerek kuru çay yapıtları elde edebilen ve bu tarz şeyleri dökme çay olarak borsada satabilen hakiki ya da tüzel bireylere ilişik kuru çay işletmelerini” C lisanslı işletme ise “Satın almış olduğu kuru çay ürünlerini, bizzat paketleme tesislerinde paketleyip tüketiciye talep edebilen hakiki ya da tüzel bireylere ilişik kuru çay işletmelerini” tabir edecek.

Bakanlık, çay üretimi ve arzında kararlılığı sağlamak amacıyla her pazarlama yılı amacıyla A ve B lisanslı işletmelerin vatan arasında pazarlayabilecekleri kuru çay oranını belirleyerek duyuru edecek. Mevcut üretim kapasiteleri ile talep ve istek mevzusu dikkate alınarak gereksinim halinde, taze başvuran işletmelere Bakanlıkça A, B yada C lisansı verilebilecek. Lisans verilen işletmelerin, belirlenen koşulları taşımadıkları belirlenmesi halinde, lisansları iptal edilebilecek yada vatan arasında pazarlayabilecekleri kuru çay miktarlarında farklılığa gidilebilecek. Faaliyetlerini çay tarımı meydana getirilen illerin haricinde takip eden C lisanslı işletmelerin izin alma süreçlerinde ana etkinlik mevzularını “çay paketleme işleri” olarak belirtmesi mecburi olması bekleniyor.

Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Kuru çay üreten A lisanslı işletmeler, dökme çaylarını borsada satmak zorunda olması bekleniyor. Dökme çaylar haricinde kalan kuru çay ürünlerini ise paketleyip tüketiciye talep edebilecek. Kuru çay üreten B lisanslı işletmeler, dökme çaylarını borsada satmak zorunda olması bekleniyor. Kuru çay üreten C lisanslı işletmeler, satın alarak temin ettikleri kuru çay ürünlerini bizzat tesislerinde paketleyip tüketiciye talep edebilecek. B lisanslı işletmeler, kuru çay yapıtları ithal edemeyecek. A yada C lisanslı işletmeler, vatan arasında pazarladıkları çay miktarının minimum yüzde 90’ının, vatan arasından temin etmek zorunda olması bekleniyor.

Yaş çay alım fiyatı, Milli Çay Konseyi tarafınca belirlenerek duyuru edilecek. Yaş çay alım fiyatı, talep ve istek mevzusu ile üretim maliyetleri dikkate alınarak her yıl hasat süreci başlamadan ilkin belirlenecek.

Milli Çay Konseyi tarafınca o yıla temel alım fiyatının belirlenememesi halinde; yaş çay alım fiyatı, bundan önceki senenin alım fiyatının tekrardan değerleme oranında artırılması üzere belirlenecek.

Yaş çay üreticileri tarafınca kuru çay üreten işletmelere satılan yaş çay yapraklarının bedeli, yaş çay üreticileri namına oluşturulan banka hesaplarına kuru çay üreten işletmelerce en geç alım tarihinden başlayarak 6 ay içinde Türk lirasıyla ödenecek.

Yaş çay alımı, yalnız A yada B lisansına haiz işletmeler tarafınca yapılabilecek. A yada B lisansına haiz işletmeler gereksinim duydukları yaş çayı, ruhsatlı yerde üretim icra eden çay üreticilerinden yada bu üreticilerin üyesi oldukları üretici örgütlerinden temin edecek. A yada B lisanslı işletmelerin, gereksinim duydukları yaş çayı sözleşmeli üretim ile temin etmeleri temel olması bekleniyor; her pazarlama yılı amacıyla sözleşmeli olarak temin edilmesi ihtiyaç duyulan en az yaş çay oranı Bakanlık tarafınca belirlenecek. Gösterilen koşullara ters olarak çay üretimi icra eden yaş çay üreticileri, teşhis tarihinden başlayarak geçerli olmak suretiyle, içinde bulunulan pazarlama senesinde ve bir sonraki yıl süresince yaş çay yaprağı satımı yapamayacak, çay işletmeleri de böyle ihraç edilen yaş çayı alamayacak.

Çay Kanunu Önerisi ile yaş çay üreticisinden alım icra eden işletmeler, Ziraat ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kafi sayıda çay eksperi istihdam etmek zorunda olması bekleniyor. Kuru çay üretimi kademelerinde meydana çıkan ve kuru çay yapıtı tanımına girmeyen çay çöpü, çay lifi yada çay tasnif tozu benzer biçimde çay çöplerinden kuru çay yapıtı elde edilemeyecek. Çay çöpleri, çay ekstraktı, etken karbon, selüloz, biyoetanol, kateşin ve teanin elde edilmesinde, yalıtım malzemesi üretiminde, nebat yetiştirme ortamı oluşturulmasında, enerji üretimi yada Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca olumlu görülen öteki alanlarda alakalı mevzuatı çerçevesinde yetkili tesisler tarafınca kullanılabilecek. Çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çayın belli bir oranda çay atığını her pazarlama senesinin sonuna kadar yetkili tesislere teslim etmek zorunda olması bekleniyor. Teslim edilmesi ihtiyaç duyulan en az çay çöp oranı Ziraat ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Yaş çay üreticileri ve kuru çay üreten işletmeler, alakalı Bakanlık tarafınca denetlenecek. Bakanlık, vazifelerini yerine getirirken lüzumlu görmüş olduğu her türlü malumatı halk müessese ve kuruluşları ile piyasada mal yada hizmet üreten, pazarlayan, satan hakiki ve tüzel şahıslarla bunların her türlü örgütünden isteyebilecek. Bakanlık tarafınca istenilen bilgiler tam ve doğru olarak istek edilen zaman içinde alakalı müessese ve kuruluşlar tarafınca verilecek. Bakanlık, araştırma, inceleme ve teftiş vazifeyi dahil olmasında her türlü defter, evrak ve belgeleri inceleyebilecek ve suretlerini alabilecek, yazılı yada sözlü izahat isteyebilecek, dahil olmada giren her türlü mallara bağlı mahallinde araştırma yapabilecek, her türlü teknolojik imkandan yararlanabilecek.

Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Gösterilen koşullara uymayan insanlar üzerinde, öteki mevzuattaki cezai hükümler gizli kalmak kaydıyla, yönetimsel yaptırımlar, mahallin en büyük mülki amiri tarafınca uygulanacak. İdari yaptırımların uygulanması amacıyla lüzumlu olan tespitler, Bakanlık yada Bakanlık tarafınca yetkilendirilen halk müessese ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin beş yıl arasında yenideni halinde verilecek para cezası, bundan önceki verilen ceza tutarının iki katı olarak uygulanacak. Verilen yönetimsel para cezaları, tebliğinden başlayarak bir ay arasında ödenecek. Bakanlık tarafınca verilen çay bahçesi kurma ruhsatnamesi olmadan çay bahçesi kurduğu teşhis edilen hakiki yada tüzel bireylerin, kendilerine verilen zaman arasında ruhsatsız çay bahçelerini sökmeleri mecburi olması bekleniyor. Bu zaman arasında ruhsatsız çay bahçelerini sökmemeleri halinde Bakanlık tarafınca bu bahçeler söktürülecek. Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara ters olarak işlenen çay atıklarına el konulacak. Piyasaya talep gayeyi haricinde değerlendirilmesi mümkün olmayan çay çöpleri Bakanlık nezaretinde imha edilecek yada ettirilecek. Piyasaya talep gayeyi haricinde değerlendirilmesi mümkün olan çay atıklarının mülkiyetinin halka geçirilmesine sonuç verilecek. Fiilin 5 yıl arasında yenideni halinde teşhis edilen işletmelerin faaliyetleri bir yıl müddetle durdurulacak. Fiilin aynı da diyebileceğimiz benzer zaman arasında ikinci kez yenideni halinde işletmeler faaliyetten men edilecek. Çay çöplerinden kuru çay yapıtı elde etmiş olduğu teşhis edilen işletmeler, lisansları iptal edilerek faaliyetten men edilecek. Hükümlere ters olarak ihraç edilen, alınan yada satılan her nevi çay yapıtı kayıt dışı olarak kabul edilecek ve el konularak Bakanlığa teslim edilecek. Bakanlık tarafınca çözümlemeleri meydana getirilen kayıt dışı çay yapıtlarından, standartları taşımayanlar Bakanlık tarafınca imha edilecek. Standartları taşıyanların ise mülkiyetinin halka geçirilmesine sonuç verilecek.

Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Çay bahçesi ruhsatnamesine haiz olmadan çay tarımı icra eden hakiki ve tüzel bireylere ruhsatsız çay tarımı yapmış olduğu teşhis edilen ziraat alanının her bir dönümü amacıyla 5 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak. Teklifte belirlenen çay tarımı hükümlerine ters faaliyette mevcut olan hakiki ve tüzel bireylere bu faaliyeti gerçekleştirdiği çay ziraat alanının her bir dönümü amacıyla 5 bin lira yönetimsel para cezası kesilecek. Lisanslı çay işletmeciliğine ters olarak faaliyette mevcut olan çay işletmelerine çay lisanslarında gösterilen çay miktarının satım bedeli tutarında, lisansı olmayan işletmeler amacıyla faaliyetin gerçekleştiği pazarlama yılındaki lisanslı işletmelerin averaj lisans oranı temel alınarak yönetimsel para cezası uygulanacak. Teklifin, çay alım bölgeleri ve çay eksperlerini düzenleyen hükümlerine ters olarak yaş çay yaprağı satın alanlara 10 bin lira yönetimsel para cezası verilecek. Çay atıklarının işlenmesi amacıyla Ziraat ve Orman Bakanlığınca lüzumlu görülen tesisleri kurmadan ve kurmuş oldukları tesislerin faaliyetleri amacıyla Bakanlıktan izin almadan çay atıklarını işlediği teşhis edilen işletmelere 200 bin lirası yönetimsel para cezası uygulanacak. Çay çöplerinden kuru çay yapıtı elde etmiş olduğu teşhis edilen bireylere 400 bin lira yönetimsel para cezası kesilecek. Teklifte düzenlenen yönetimsel para cezaları mahallin en büyük mülki amiri tarafınca verilecek.

Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Düzenlemeyle 1984’te çıkarılan Çay Kanunu hareketten kaldırılacak. Yasa önerisi ile öngörülen yönetmelikler, organizasyonun hareket tarihinden başlayarak 6 ay arasında çıkarılacak. Daha ilkin çay ziraat meydanı olarak duyuru edilen alanların statüsü ve alakalı konular hükümleri uyarınca düzenlenen çay bahçesi ruhsatnameleri, organizasyonun hareket tarihinden başlayarak de geçerli olması bekleniyor. Daha ilkin alakalı konular hükümleri doğrultusunda çay tarımı icra eden yaş çay üreticilerinin, Ziraat ve Orman Bakanlığının alakalı kayıt sistemine kaydedilmesine bağlı her türlü çalışma ve işlemde Bakanlık yetkili olması bekleniyor. Bu kapsamda gösterilen üreticilerin, bakanlık kurumunun alakalı kayıt sistemine kaydı, organizasyonun hareket tarihinden başlayarak 3 yıl arasında kendilerine Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce verilen çay bahçesi ruhsatnameleri temel alınarak tamamlanacak. Cumhurbaşkanı (kamubaşkanı), bu zamanı lüzumlu görmüş olduğu hallerde her defasında 1 yılı geçmemek suretiyle daha çok 2 kez uzatabilecek. Daha ilkin alakalı konular hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini takip eden kuru çay üreten işletmelerinin emek harcama izinleri, organizasyon hareket tarihinden başlayarak de geçerli olması bekleniyor. Sadece organizasyonun yayımı tarihinden başlayarak 6 ay arasında Ziraat ve Orman Bakanlığına müracaatta bulunarak etkinlik alanına gore lisans başvurusunda mevcut olmamak ve Bakanlık tarafınca belirlenen lisans çerçevesinde faaliyette mevcut olmamak zorunda olması bekleniyor. Müracaatta bulunmayanlar, C lisanslı işletme statüsünde faaliyette bulunabilecek. Daha ilkin faaliyetlerini çay tarımı meydana getirilen illerin haricinde takip eden kuru çay üreten işletmelerden ana etkinlik mevzusu çay paketleme işleri olmayanların, organizasyon hareket tarihinden başlayarak 6 ay arasında ana etkinlik mevzularını “çay paketleme işleri” olarak belirlemesi mecburi olması bekleniyor. Bu zorunluluğu gösterilen zaman arasında yerine getirmeyen kuru çay üreten işletmelerin emek harcama izinleri Ziraat ve Orman Bakanlığınca iptal edilecek.

Yaşamsal Yazıcı AK Parti Çay Iktisat Günlük Bilgiler

Son Dakika Haberleri

BENZER HABERLER

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz