Resmi Gazete’de yayımlandı! Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek

“Sıhhat Meslek Mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygulamaları Sebebiyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Ilişkin Usul ve Esaslar Üzerinde Yönetmelik” Formel Gazete’de yayımlanarak faaliyete girdi.

Buna nazaran, halk yada hususi sıhhat müessese ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinde vazife icra eden doktor ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının, araştırma ve rücu sürecindeki çalışma ve işlemleri kapsayan yönetmelikle beraber, sıhhat çalışanlarına amacına yönelik araştırma izninin verilmesi ve tazminat mevzularında yetkili Mesleki Mesuliyet Heyeti kuruldu.

Mesleki Mesuliyet Heyeti, Sıhhat Bakanı tarafınca belirlenen bakan asistanı, sıhhat hizmetleri, halk hastaneleri, hukuk hizmetleri, yönetim hizmetleri genel müdürleri yada asistanları ile uzman yada doçent unvanlı biri içsel, öbürü cerrahi branştan iki doktor olmak suretiyle 7 üyeden oluşacak.

Kurulun başkanı, bakan asistanı olarak belirlenirken, üyelerin vazife müddeti 2 yıl olması bekleniyor. Müddeti sonlanmış olan üyeler tekrardan seçilebilecek. Heyet, ayda minimum 1 kez, minimum 4 üyenin katılımıyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sonuç alınacak. Heyet üyeleri çekimser oy kullanamayacak.

Görüşülmekte olan yada heyete gelmesi olası günlük mevzular üzerinde görüş ve fikirler toplantı haricinde açıklanamayacak. Toplantının ve oylamanın gizliliği koruma edilecek. Heyet gelişmeyi başkan tarafınca zamanaşımı ve hak düşürücü zamanlar dikkate alınarak belirlenecek. Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya nazaran yapılacak.

Heyet toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren mevzular üzerinde danışma vazifeyi yapmak, görüş ve tavsiyelerini sunmak suretiyle minimum 3 bireyden meydana gelen uzmanlık komisyonları kurulabilecek. İhtisas komisyonu üyeleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce öneri edilen mevzunun uzmanı başvuru yapan adaylar arasından başkan tarafınca seçilecek. Komisyon üyeleri heytte oy kullanamayacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca yürütülecek. Sekretarya hizmetlerini yürütmek suretiyle kafi kalite ve sayıda personel görevlendirilecek. Sıhhat Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına nazaran, farklı bir bakan yardımcısının başkanlığında gösterilen unvan ve nitelikleri sahip bireylerden taze heyetler oluşturabilecek.

Heyet, Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinde yer edinen araştırma usulüne doğal olarak olanlar dışındaki sıhhat meslek mensupları üzerinde tıbbi işlem ve uygulamaları sebebiyle ön araştırma yapmak yada yaptırmak, ön araştırma raporundaki bulgulara nazaran lüzum gördüğünde tekrardan araştırma yapmak yada yaptırmak, araştırma izni verilip verilmemesine sonuç vermek ve araştırma iznine bağlı hükmün yetkili mercilere intikal ettirilmesini temin etmekle görevli olması bekleniyor.

Kurulun rücuya ilişkin görevleri ise şunlar olması bekleniyor:

 • İdare aleyhine tazminata hükmeden duruşma salonu hükmünün, sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek üzere görevini kötüye kullandığını teşhis eden kesinleşmiş ceza mahkemesi hükmünün, araştırma raporu hakkında öteki evrakın raporla beraber eksiksiz olarak sekretarya tarafınca Heyete sunulmasını sağlamak.
 • İdarece meydana getirilen ödemeye, sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek üzere görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğinin kesinleşmiş ceza mahkemesi sonucu ile teşhis edilmiş olduğu hallerde, lazım olduğunda sıhhat meslek mensubunu, ziyan olan yada hak malikini yada kanuni temsilcilerini ve var ise sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek.
 • İdari hüküm sonucu uyarınca ödenen meblağın hangi miktarının sıhhat meslek mensubunun kesinleşmiş ceza mahkemesi sonucuna mevzu fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman bilirkişiye teşhis ettirmek.
 • Sıhhat meslek mensubunun tazminata mevzu vakadaki teltik oranına nazaran rücu edilip edilmeyeceğine, edilecek ise miktarına vazifenin kötüye kullanıldığını teşhis eden ceza mahkemesi hükmünün kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl arasında gerekçeli olarak sonuç vermek ve verilen hükmün usulüne olumlu olarak idarelere, sıhhat meslek mensubuna ve var ise sigorta şirketine bildirilmesini sağlamak.
 • Rücu edilmesine sonuç verilen dosyaları idareye göndermek.
 • İhtiyaç halinde teknik ve uzmanlık gerektiren mevzularda görüşüne başvurmak suretiyle uzmanlık komisyonları meydana getirmek yada kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen müesseseseler ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan müessese ve kuruluşlardan görüş almak.
 • Sıhhat meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikayetçi ile öteki ilgililerin mahremiyetinin sakınması ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması mevzusunda Kişisel Verilerin Sakınması Kanunu ve mevzuatının öngördüğü önlemleri almak.
 • Heyet kararlarının ilgililere hangi yasa yolları ve mercilere hangi zaman arasında başvurulabileceği belirtilerek bildirilmesini temin etmek.
 • Araştırma iznine ilişkin usul ve esaslar
 • Mesleki Mesuliyet Heyeti, sıhhat meslek mensuplarının yasa kapsamına giren bir kabahat işlediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Yasa ve mevzuatının öngördüğü usule nazaran bir ön araştırma meydana getirecek yada yaptıracak.
 • Ön araştırma esnasında yakınma mevzusunun münhasıran yasa kapsamındaki sıhhat meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamalarına bağlı oldukları teşhis edilir ise araştırma tamamlanarak rapor düzenlenecek. İnceleme esnasında fiilin faili yada mevzusu bakımından ayrım edilmesi lazım olduğu anlaşılır ise yasa dahil olmasında olan bölge ayrım edilerek buna bağlı ön araştırma ek olarak yürütülerek sonuçlandırılacak.
 • Heyet, hususi sıhhat müessese ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde vazife icra eden sıhhat meslek mensupları bakımından müdürlüklerde vazifeli başkan yada yardımcılarını ön araştırma yapmak suretiyle görevlendirebilecek. Ön araştırma sonucunda hazırlanan raporun sonuç vermeye kafi oldukları değerlendirilir ise Heyet tarafınca araştırma izni mevzusunda gerekçeli olarak bir sonuç verilecek. Heyet aydınlatılması ihtiyaç duyulan konular teşhis ederse, kendi yada ön incelemeyi icra eden eş yada farklı vazifeliler eliyle taze bir araştırma yaptırabilecek.
 • Cumhuriyet (ulusal egemenlik) başsavcılığının sıhhat meslek mensubu üzerinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine nazaran araştırma yapabilmesine Heyet tarafınca izin verilebilecek.
 • Heyet, araştırma izni mevzusundaki hükmünü suçun Heyet tarafınca öğrenildiği tarihten başlayarak ön araştırma içinde en geç 60 gün arasında verecek. Bu zaman, mecburi hallerde 30 günü geçmemek suretiyle bir kere uzatılabilecek. Müddetin son günü bir dinlence gününe rastlarsa zaman, dinlence gününü izleyen emek harcama gününün bitimine kadar uzayacak.
 • Kurulca, gösterilen zamanlar arasında araştırma izni verilmesi yada verilmemesi mevzusunda gerekçeli olarak sonuç verilmesi mecburi olması bekleniyor.
 • Araştırma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin Heyet sonucu; Cumhuriyet (ulusal egemenlik) başsavcılığına, üzerinde ön araştırma meydana getirilen sıhhat meslek mensubuna, yakınma edene ve müdürlüğe gönderilecek.
 • Araştırma izni verilmesine ilişkin Heyet sonucuna karşı üzerinde araştırma meydana getirilen sıhhat meslek mensubu, araştırma izni verilmemesine ilişkin hükme karşı Cumhuriyet (ulusal egemenlik) başsavcılığı yada şikayetçi, işleme koymama sonucuna karşı da şikayetçi Ankara Bölge İdare Mahkemesine redetmek edebilecek.
 • İtiraz müddeti Heyet hükmünün bildiri edilmiş olduğu tarihten başlayarak 10 gün olması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek

Yönetmeliğin formel gazetede yayımlandığını Twitter hesabından duyuran Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, “Malpraktis davalarında, istek olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini elde eden yasa maddesine bağlı Yönetmelik Formel Gazete’de yayımlandı. Uygulamaların iyi mi olacağı artık tamamımız amacıyla açılmıs! Halk idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen hususlarda, sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek üzere görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine ilişkin kesinleşmiş ceza mahkemesi sonucu olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak” kelimelerini kullandı.

İnceleme Iktisat Günlük Bilgiler

Son Dakika Haberleri

BENZER HABERLER

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz