Son Dakika: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı

AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Önerisi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Kanunla spor kulüpleri, spor adsız şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst müessese oluşturmaları, gelir ve masrafları, bütçe ve gider esasları, vazife, yetki ve sorumlulukları, teftişleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın biçim ve koşulları düzenleniyor.

“Spor kulüplerinin müessese ve tüzel benliğinin kazanılması”, “spor adsız şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi”, “mali hükümler”, “kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan desteklerin gayeyi haricinde kullanılması halinde verilecek cezalar” hakkında hükümler gizli kalmak kaydıyla, bu kanunda yer edinen tertipler, müessese kanunu mevcut olan spor federasyonları üzerinde uygulanmayacak. Ulusal Müdafa Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer edinen eri spor kulüpleri, kanuna nazaran tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek sadece kanunun spor faaliyetlerine iştirakı düzenleyen hükümleri dahil öteki hükümler bu kulüpler üzerinde uygulanmayacak.

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla hakiki yada tüzel minimum 7 şahıs tarafınca kurulacak. Spor kulübü oluşturmak amacıyla müessese bildirimi, tüzük ve lüzumlu öteki belgelerle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurulacak. Spor kulüplerinin bir spor branşında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor branşının asılı oldukları spor federasyonu tarafınca tescil edilmesine asılı olması bekleniyor. İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafınca ek olarak bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, müracaat şekli ve lüzumlu belgelere bağlı usul ve esaslar, alakalı spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Ulusal Müdafa Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer edinen eri spor kulüpleri üzerinde bu nesne dahil öteki hükümler uygulanmayacak.

Bilerek işlenen bir suçtan ötürü 1 yıl yada daha çok müddetle hapis cezasına ya da bağışlamaya uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, üçkağıtçılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayrımcılık, eşeysel dokunulmazlığa karşı kabahatler, fuhuş, uyuşturucu yada uyaran nesne yapım ve ticareti, uyuşturucu ve uyaran nesne kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak amacıyla uyuşturucu yada uyaran nesne satın almak, kabul etmek yada bulundurmak ya da uyuşturucu yada uyaran nesne kullanmak, şike yada teşvik primi, kanuna karşıt olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, oynatılmasına mekan ve olanak sağlama, reklamını yapma yada para nakline aracılık yada kanunun spor kulüpleri ve spor adsız şirketlerinin bütçe ve gider ilkeleriyle alakalı maddesine karşıcılık etme kabahatlerinden suçlu olanların spor kulübü, spor adsız şirketi statüsündeki asılı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, teftiş, disiplin ve istemli öteki heyet üyelikleri, haklarındaki duruşma salonu yada alakalı heyet hükmünün kesinleştiği tarihte kendi kendine son bulacak. Yasaklanmış hakların geri verilmesi sonucunda, ceza mahkumiyetine bağlı hükümler uygulanmayacak.

Tahkim heyetleri, bakanlık disiplin heyetleri, spor federasyonlarının ceza yada disiplin heyetleri ya da spor federasyonlarının asılı oldukları internasyonal kuruluşlar tarafınca son 5 yıl arasında bir defada 1 yıl yada toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların spor kulübü, spor adsız şirketi statüsündeki asılı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, teftiş, disiplin ve öteki heyet üyelikleri, haklarındaki heyet hükmünün kesinleştiği tarihte kendi kendine son bulacak.

Kanunla bir spor kulübüne üyelik amacıyla hususi şartlar aranmayacak ve bireyin eylem ehliyetine haiz olması kafi görülecek. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp yönetim kurulunca 30 gün arasında hükme bağlanacak. Netice, müracaat malikine yazılı bildirilecek. Başvurusu kabul edilen üye, bu maksatla tutulacak deftere kaydedilecek.

Üyelik amacıyla alakalı konular yada tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendi kendine son bulacak. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen nedenler haricinde sadece haklı nedenle reddedilebilecek.

Spor kulüpleri minimum genel heyet üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel heyet toplantısında, toplantıya katılanların minimum salt çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla aynı da diyebileceğimiz benzer ilde mevcut olan farklı bir spor kulübü ile birleşebilecek.

Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanacak ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki tüm etken ve pasifi kendi kendine devralan spor kulübüne geçecek. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri kendi kendine devralan spor kulübünün üyesi olması bekleniyor, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin son bulacak ve spor kulüpleri sicilinden silinecek.

Devrolunan spor kulübüne ilişkin sportif tarihçe ve sportif başarı devralan spor kulübüne mazi sayılacak. Devralan spor kulübü, lige iştirakte yada tescil edilen adında devrolunan spor kulübü izlenimini verecek rastgele bir değişim yapamayacak. Devrolunan spor kulübünün müsabakalara iştirak adı yada unvanı tekrardan tescil edilemeyecek.

Spor kulüplerinin birleşmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine doğal olarak olması bekleniyor.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafınca belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edilmiş olduğu tarihten başlayarak taze sürem başlangıcına kadar yapılabilecek.

Spor kulüpleri, ilk genel heyet toplantısı kanunda öngörülen zamanda yapılmaması ve mecburi organları oluşturulmaması, tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının imkansız hale gelmesi, olağan genel heyet toplantısının iki kez üst üste yapılamaması vaziyetinde kendi kendine son bulacak.

Bu hallerden minimum biri gerçekleşirse, bakanlık ve spor kulübünün rastgele bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tescile bağlı koşulları kaybeden, organlarını kanuna karşıt oluşturan ve yazılı ihtara karşın bu aykırılıkları 3 ay arasında gidermeyen, taahhüt etmiş olduğu birtek spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 yıl katılmayan spor kulüplerinin, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilecek. Bu hallerde, bakanlık yada spor kulübünün rastgele bir üyesinin istemi üstüne duruşma salonu; spor kulübünün feshine sonuç verecek ve dava esnasında faaliyetten alıkoyma içinde lüzumlu tüm tedbirleri alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu yetiştirme, sporda altyapının desteklenmesi ve spor yarışmalarında kullanılmak amacıyla mülkiyetindeki yada tasarrufundaki taşınmazları spor adsız şirketlerine ve üst kuruluşlara 10 yıla kadar Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen pazarlık usulüyle kiralayabilecek ya da 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilecek.

Halk faydasına çalışan spor kulüpleri, Gömü ve Maliye Bakanlığının ve alakalı spor federasyonunun görüşü alınarak, bakanın önerisi ve cumhurbaşkanı (kamubaşkanı) kararıyla belirlenecek.

Bir spor kulübünün halk faydasına çalışan spor kulübü sayılabilmesi amacıyla minimum 2 senedir faaliyette bulunması, faaliyette bulunmuş olduğu spor dallarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine yada uzun soluklu kiracılık ya da tahsis hakkına haiz bulunması, minimum üçü olimpik, paralimpik yada deaflimpik spor dalı olmak suretiyle altı tek başına spor branşında faaliyette bulunması, uzmanlık spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise olimpik spor dallarının yerküre şampiyonalarına sporcusunun iştirak etmesi yada faaliyette bulunmuş olduğu her spor branşında olimpik, paralimpik yada deaflimpik oyunlarına sporcu göndermesi, etkinlik gösterdiği spor dallarından minimum birinde asılı oldukları spor federasyonu tarafınca düzenlenen en üst düzeydeki spor faaliyetine iştirak etmesi koşul olması bekleniyor.

Halk faydasına çalışan spor kulüpleri, halk faydasına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Çaylak spor faaliyetlerinde mevcut olan spor kulüpleri ve spor adsız şirketleri, şehir sınırları içinde minimum 15 spor kulübü yada spor adsız şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, minimum 15 federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

Üst kuruluşların üye sayısı öngörülen sayının altına düşerse, bu kuruluşlara, lüzumlu olan sayının tamamlanması amacıyla 6 ay zaman tanınacak. Bu zamanda tamamlanmazsa, kuruluşların varlıkları kendi kendine son bulacak.

Spor kulüpleri, spor adsız şirketleri ve üst kuruluşların, alakalı konular, tüzük ve temel sözleşmelerinde gösterilen maksatlar doğrultusunda etkinlik gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata olumlu tutup tutmadıkları başta olmak suretiyle, yönetimsel ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor kulüpleri amacıyla öngörülen dış teftişi bağımsız bir dış teftiş kuruluşuna da yaptırabilecek.

Spor kulüpleri, Dernekler Kanunu’nun alakalı maddesi uygulanmak üzere İçişleri Bakanlığı yada mülki yönetim amiri tarafınca da denetlenebilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Üzerinde Yasa dahil olmasında yer edinen kabahatler ile Türk Ceza Kanununda yer edinen uyuşturucu yada uyaran nesne yapım ve ticareti yada suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama kabahatlerinden ötürü haklarında kovuşturma yürütülen bireylerin görevden uzaklaştırılması vaziyetinde bölgeleri fazladan üyelerle tamamlanacak. Böylece tamamlanmazsa valilikçe görevlendirilecek komisyon tarafınca seçimli muhteşem genel heyet yapılarak tamamlanacak.

Teftiş esnasında vazifeliler tarafınca istenecek her türlü informasyon, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor adsız şirketi yetkilileri tarafınca verilmesi mecburi olması bekleniyor.

Kanunla, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve adsız şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Türk Tecim Kanunu’na nazaran kurulan ve tüzel bireylik kazanan adsız firmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınca tescil edilmeleriyle spor adsız şirketi vasfını kazanacak.

Şirketlerin tescil başvurusu bakanlık tarafınca 30 gün arasında hükme bağlanacak.

Spor federasyonları, belli liglerde mekan alabilmek amacıyla spor adsız şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu firmalar amacıyla ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan azca olmamak suretiyle minimum ana para zorunluluğu getirebilecek.

Bakanlık, tescile bağlı koşulları kaybeden, organlarını bu kanuna karşıt olarak oluşturan ve bakanlık tarafınca meydana getirilen yazılı ihtara karşın bu aykırılıkları uyarma tarihinden başlayarak 3 ay arasında gidermeyen, taahhüt etmiş olduğu birtek spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor adsız şirketlerinin bakanlık nezdindeki tescillerini iptal edecek.

Spor adsız şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını alakalı spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olması bekleniyor. Taahhüt etmiş olduğu spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 yıl katılmayan spor adsız şirketlerinin bu spor dallarına bağlı tescilleri alakalı spor federasyonu tarafınca iptal edilecek.

Spor kulüpleri, belli bir spor dalına bağlı etken ve eylemsiz varlıklarını bir tüm olarak, bir spor adsız şirketine ana para olarak koyabilecek yada devredebilecek.

Bir spor adsız şirketi ile böyle malvarlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim yada emsali bir bağlantısı olan spor kulübünün, alakalı spor adsız şirketinde Türk Tecim Kanunu’nun alakalı maddesi mananında direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunması gerekecek. Böyle direkt yada dolaylı hakimiyeti mevcut olan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar dahil olmak suretiyle spor adsız şirketlerinde; öteki paylara, belli bir topluluk oluşturan hisse sahiplerine, belli hisse gruplarına ve azlığa Türk Tecim Kanunu’nda düzenlenen rastgele bir ayrıcalık tesis edilemeyecek.

Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor adsız şirketlerinin paylarının nama yazılı olması mecburi olması bekleniyor.

Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor adsız şirketlerinde şirket karından kuruculara, yönetim heyeti üyelerine ve öteki kimselere rastgele bir çıkar sağlanamayacak.

Bir spor kulübü ve spor adsız şirketi yönetiminde mekan meydanlar, aynı da diyebileceğimiz benzer spor branşında ve aynı da diyebileceğimiz benzer ligde etkinlik gösteren farklı bir spor kulübü yada spor adsız şirketinin yönetiminde aynı da diyebileceğimiz benzer anda vazife alamayacaklar.

Servet Uzun
Fenerbahce Kulübu, Spor Bakanı, Galatasaray, Süper Lig, TBMM, Spor, Günlük, Bilgiler
Son Dakika Haberleri

BENZER HABERLER

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz